7 วิธีป้องกันไม่ให้ลูกจ้างลักขโมย

171119-work-management

7 วิธีป้องกันไม่ให้ลูกจ้างลักขโมย

ผลการวิจัยพบว่าการลักขโมยของลูกจ้างนั้นมีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน กล่าวคือ ความสัมพันธ์ของนายจ้างและลูกจ้างจะดำเนินไปในเชิงแลกเปลี่ยน โดยลูกจ้างจะประเมินว่าสิ่งที่ได้รับนั้นมีความยุติธรรมหรือไม่ ทั้งในแง่ของสิ่งที่จับต้องได้ เช่น เงินเดือน และสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น ความพึงพอใจ

ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในการกำจัดปัญหาการลักขโมยให้หมดไปจากบริษัทก็คือ “การสร้างสัญญาใจ” กล่าวคือการทำให้ลูกจ้างรู้สึกผูกพันทางใจกับนายจ้าง โดยการให้ความเป็นธรรมแก่พวกเขา ซึ่งสามารถทำได้ 7 วิธีดังนี้

1. เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกจ้าง

ความมีจริยธรรมของลูกจ้างคือกระจกสะท้อนความมีจริยธรรมของผู้บริหาร เพราะผู้บริหารที่ไร้จริยธรรมจะทำให้ลูกจ้างมีข้ออ้างที่สมเหตุสมผลในการลักขโมย ดังนั้นความซื่อสัตย์ภายในองค์กรจึงต้องเริ่มต้นจากคนที่มีตำแหน่งสูงที่สุด

2. ฝึกอบรมหลักจริยธรรมให้กับลูกจ้าง

ผลการวิจัยหลายชิ้นพบว่าบริษัทที่มีโครงการฝึกอบรบจริยธรรมให้กับลูกจ้างมักมีอัตราการลักขโมยต่ำกว่าบริษัทที่ไม่มีการฝึกอบรมดังกล่าว ทั้งนี้เพราะการฝึกอบรมดังกล่าวจะช่วยให้ลูกจ้างมีกรอบการตัดสินใจบนฐานของจริยธรรม และไม่ตัดสินใจบนความคิดหรือความรู้สึกของตนเอง

3. สร้างความเท่าเทียม

หากลูกจ้างคนใดรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับความเท่าเทียมเหมือนลูกจ้างคนอื่น พวกเขาอาจใช้การลักขโมยเพื่อแก้แค้นหรือชดเชยกับสิ่งที่พวกเขามองว่าไม่ยุติธรรม ดังนั้นคุณจึงควรสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นภายในองค์กรของคุณด้วย

4. ให้โอกาสลูกจ้างได้มีสิทธิมีเสียง

กล่าวคือ การเปิดโอกาสให้ลูกจ้างเข้ามามีส่วนร่วมในการกำจัดการลักทรัพย์ให้หมดไปจากองค์กร โดยให้พวกเขาเข้ามาร่วมกำหนดเป้าหมาย คิดหาวิธีควบคุม และตัดสินใจว่าจะให้รางวัลแก่คนที่มีส่วนร่วมอย่างไร

5. อย่าทำให้ลูกจ้างคุณรู้สึกห่างเหิน

องค์กรขนาดใหญ่มักมีอัตราการลักขโมยสูงกว่าองค์กรขนาดเล็ก ทั้งนี้เพราะลูกจ้างมักมีพฤติกรรมการลักขโมยบ่อยขึ้น เมื่อพวกเขาอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดูห่างเหิน ดังนั้นยิ่งบริษัทของคุณมีขนาดใหญ่เท่าไหร่ คุณยิ่งต้องสร้างความใกล้ชิดกับพนักงานมากขึ้นเท่านั้น

6. เสนอทางออกเรื่องการเงินแก่ลูกจ้าง

ลูกจ้างที่ซื่อสัตย์และทุ่มเททำงานมากที่สุดในองค์กรก็อาจหันมาลักขโมยได้ หากนั้นคือทางออกสุดท้ายในยามที่พวกเขาประสบปัญหาทางการเงินที่ร้ายแรง ดังนั้นจะเป็นการดีกว่าหากคุณเสนอทางเลือกอื่นๆเพื่อช่วยเหลือพวกเขา เช่น การให้เงินกู้แก่พนักงานที่ทำงานมานาน หรือพนักงานที่ไว้ใจได้ เป็นต้น

7. สร้างระบบรับแจ้งที่เป็นความลับ

ลูกจ้างมักอยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นการลักขโมยได้ง่ายกว่าผู้บริหาร  ดังนั้นคุณจึงควรจัดตั้งระบบเพื่อรับแจ้งเรื่องการลักขโมย ซึ่งระบบดังกล่าวจะต้องเก็บข้อมูลของผู้แจ้งเป็นความลับ และให้รางวัลแก่ผู้ที่แจ้งเรื่องเข้ามา เพื่อเพิ่มช่องทางในการป้องกันและแก้ปัญหาการลักขโมยภายในองค์กรให้หมดไป

Source

David J. Lieberman. 2012. Executive Power. Thai translated by Pornlert Itt. Bangkok: WeLearn Co., Ltd.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s